กฎหมายอียูฉบับใหม่ และผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือเป็นการกระทำของรัฐหรือองคาพยพของรัฐ โดยบังคับใช้ทั่วโลก (RÈGLEMENT (UE) 2020/1998 DU CONSEIL du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits) โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 21 ของสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE) อันเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงทั่วไป

ในกฎหมายดังกล่าว การกระทำที่เข้าลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปรากฏในข้อ 2 ได้แก่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เช่น การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี การจับคนลงเป็นทาส การสังหารหรือการวิสามัญฆาตกรรมหรือการประหารชีวิตโดยพลการ บังคับให้บุคคลสูญหาย การจับกุมหรือกักขังโดยพลการ การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงทางเพศ การละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบหรือในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมถึงการละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ ทั้งนี้ หากมีการกระทำตามข้อ 2 สภาพยุโรปและประเทศสมาชิกจะต้องบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำการละเมิด โดยสั่งห้ามมิให้มีการเดินทาง อายัดเงิน/ทรัพย์สิน ห้ามมิให้มีการระดมทุนให้กับผู้ที่กระทำละเมิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันมีลักษณะเดียวกับกฎหมายเซอร์เกย์ แม็กนิตสกีย์ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศบังคับใช้ในปี 2555 (The 2012 U.S. Sergei Magnitsky Rule of Law)

การประกาศใช้กฎหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยนาย Josep Borrell ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (Vice-président de la Commission européenne, Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) กล่าวว่า “การคว่ำบาตรทั่วโลกของสหภาพยุโรปต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นการส่งสารอันชัดเจนถึงผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง การคว่ำบาตรดังกล่าวเป็นสัญญะแห่งความมุ่งมั่นในการตอบโต้และสร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชนแก่ผู้กระทำการละเมิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรองความสามารถในการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองความประพฤติของผู้ประกอบการในยุโรปให้เป็นไปตามระบอบดังกล่าว” (Le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme est porteur d’un message sans équivoque aux personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à ces droits. Il constitue un signe de notre détermination à agir et à leur faire rendre des comptes. La note d’orientation a pour but de garantir que nous fournirons aux opérateurs de l’UE les informations nécessaires pour faciliter/assurer leur conformité avec ce régime)

จากบทกฎหมายดังกล่าว หากสามารถพิสูจน์ได้ว่ารัฐไทยได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐไทยรวมถึงผู้ออกคำสั่งใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง อาจถูกลงโทษด้วยการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกสหภาพยุโรป รวมไปจนถึงมาตรการอายัดทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในดินแดนของสหภาพยุโรปได้

ทีมต่างประเทศ #ทีมยุโรป ????

อ้างอิง

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/#
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2419
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/08/eu-global-human-rights-sanctions-regime-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/

……….

TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE

TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION ET
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE
SÉCURITÉ COMMUNE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION

Article 21

 1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
  création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du
  monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés
  fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

……….

RÈGLEMENT (UE) 2020/1998 DU CONSEIL du 7 décembre 2020
concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux
graves atteintes à ces droits

Article 2

 1. Le présent règlement s’applique:
  a) au génocide;
  b) aux crimes contre l’humanité;
  c) aux graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits suivantes:
  i) torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  ii) esclavage;
  iii) exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
  iv) disparitions forcées de personnes;
  v) arrestations ou détentions arbitraires;
  d) aux autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement les autres violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces autres violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou
  présentent un autre caractère de gravité particulier au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE:
  i) traite des êtres humains, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme commises par les passeurs de migrants, au sens du présent article;
  ii) violence sexuelle et à caractère sexiste;
  iii) violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté;
  iv) violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté;
  v) violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté.j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *