ปฏิรูปศาล

นอกจากสถาบันกษัตริย์และกองทัพแล้ว สถาบันศาลนี่แหละที่ต้องรีบปฏิรูป โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญโดยสรุป ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง พ.ศ. 2548 กำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ประเทศชาติ มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองโดยที่กองทัพบกสนับสนุนงบประมาณค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เมื่อพล.อ. ประยุทธ์ มีสิทธิอาศัยในบ้านพักดังกล่าวแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว 6 ปี ย่อมไม่ถือว่ามีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดด้วยความเคารพต่อคำพิพากษา แนวคำวินิจฉัยตีความกฎหมายในลักษณะดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสร้างความชอบธรรมของ ผบ.ทบ. ที่ทำรัฐประหารสำเร็จ ว่าเป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ” เป็นการพิจารณาแต่เพียงสถานะแห่ง “อำนาจ” ของผู้ปกครอง มิได้พิจารณาถึง “ความชอบธรรม” ของผู้ปกครองแต่ประการใด เมื่อพล.อ. ประยุทธ์ได้เคยกระทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญอันถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบเสรีประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง พล.อ. ประยุทธ์ จึงเป็นบุคคลที่ไม่อาจถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ” ได้เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กร “ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” กระทำการรับรองความชอบธรรมให้กับ “ผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ” เสียเอง ศาลย่อมหมดความชอบธรรมในการดำรงอยู่อีกต่อไป

ย้อนอ่านที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทำหน้าที่วินิจฉัยคดีนี้ได้ที่ https://www.thansettakij.com/content/politics/458667

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *