ประณามการรัฐประหาร

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป ขอประนามการใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศเมียนมา

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อาจไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นระบอบการปกครองที่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นการประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิทธิ เสรีภาพ และเกียรติยศ

การได้มาซึ่งอำนาจด้วยวิธีการใด ๆ ที่มิได้เป็นไปตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศเมียนมา จึงเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป ขอเป็นกำลังใจให้ “ราษฎร” เมียนมา ในการต่อสู้กับเผด็จการทหาร และคาดหวังว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองนี้ได้โดยเร็ว

เพราะประชาธิปไตยเป็นเรื่องของคนทุกคน ไม่ใช่ของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง เราทุกคนจึงต้องช่วยกันเรียกร้องและปกป้อง

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

SaveMyanmar #รัฐประหาร

เครดิตภาพ ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *