เสรีไทยในสวีเดน Free Thai Movement in Sweden

[English below]

“ราษฎรทั้งหลาย…. พึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง”
ประกาศคณะราษฎร (ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475)

ครบรอบ 89 ปีแล้ว วันที่วีรชลได้ลุกขึ้นและปฏิรูปการปกครองอย่างกล้าหาร การปฏิรูปที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำของอำนาจการปกครอง และการเรียกร้องที่จะให้อำนาจสูงสุดของการปกครองมาอยู่ที่ประชาชนอย่างชอบธรรม

ถึงเวลาแล้วใหม ที่เราจะมาร่วมทวงอำนาจที่พึงเป็นของพวกเราราษฎร ??

“Comrades, let it be known that our country belongs to the people, not to any kings as you have been fooled to believe so…”
-The People’s Party (24 June 1932)

Today marks 89 years since the very day we claimed the supreme power of the people. We fought for what was, and still is, rightfully ours.

Time to reclaim what belongs to us, rightfully ours. ??

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง #คณะราษ #ประชาธิปไตย #people #democracy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *